SMP: PODPORA AKTERJEM SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA PRI OZELENITVI NJIHOVEGA POSLOVANJA

Upravičenci: pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk. Zahteva se partnerstvo med najmanj šestimi organizacijami iz treh različnih upravičenih držav.

Sofinanciranje: prijavite lahko projekte v vrednosti od 750.000 do 1.000.000 €, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Trajanje projekta: od 24 do 36 mesecev.

ROK prijave: do 14. 2. 2023

Več v povzetku.