You are currently viewing Okvirni terminski načrt objave kmetijskih razpisov v letu 2021

Okvirni terminski načrt objave kmetijskih razpisov v letu 2021

Subvencije, namenjene evropskemu kmetijstvu predstavljajo največji delež v proračunu Evropske unije. V prihodnji finančni perspektivi od leta 2021 do 2027 bo kmetijskemu sektorju v okviru Skupne kmetijske politike namenjenih 365 milijard evrov, kar je znova velik del kolača proračuna EU. Zaradi zamud pri sprejemanju proračuna, se bo sicer Skupna kmetijska politika začela izvajati v letu 2023. Slednje pa ne pomeni, da bo kmetijstvo do takrat ostalo brez financiranja. Prav nasprotno.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred kratkim objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov v letu 2021. Pri tem gre za nekatera podaljšanja iz prejšnje finančne perspektive, na drugi strani pa imamo kopico novih razpisov, ki se bodo financirali iz Instrumenta Evropske unije za okrevanje po epidemiji.

V nadaljevanju so navedeni vsi razpisi vezani na kmetijstvo, katerih objava je predvidena v letošnjemu letu:

JANUAR:

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete – že objavljeno.

FEBRUAR:

Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.

MAJ:

Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti;

Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi;

Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo;

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

JUNIJ:

Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom;

Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov;

Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij;

Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

JULIJ:

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva;

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov;

Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih;

Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom;

Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.

AVGUST:

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva;

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov – 2 različna razpisa;

Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnost.

SEPTEMBER:

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva – 3 različni razpisi;

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva;

Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij;

Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

OKTOBER:

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva – 2 različna razpisa;

NOVEMBER:

Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti.

 

Več informacij tukaj.

Vir: MKGP