You are currently viewing Javni razpis Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

Javni razpis Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

Predmet: nepovratne finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (v nadaljevanju: pogodbenik), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev. Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki oziroma njihovim pooblaščencem in izbranim pogodbenikom.

Upravičenci: etažni (so)lastniki starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:

− fizične osebe;

− pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register RS;

− pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Osnovne informacije in pogoji:

  • višina razpisanih sredstev je: 500.000,00 €
  • sofinanciranje (ukrepi A-M) do 40 % upravičenih stroškov, vendar skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo vseh ukrepov skupaj ne more preseči 40 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo;
  • sofinanciranje statične sanacije (protipotresne utrditve) stavbe do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo;
  • sofinanciranje za skoraj ničenergijsko prenovo stavbe do 60 % upravičenih stroškov, opredeljenih v projektni dokumentaciji. V okviru skoraj ničenergijske prenove mora biti glede na ugotovitve iz statične presoje stavbe izvedena tudi statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe;
  • Višina nepovratne finančne spodbude se za posamezno upravičeno osebo oziroma etažnega lastnika določi na podlagi solastniških deležev, ki so razvidni iz predpisanega obrazca, ki je del razpisne dokumentacije. K solastniškim deležem štejejo vsi deli stavbe, ki so razvidni iz seznama etažnih lastnikov na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, vključno z garažami, kletmi idr. V primeru skupne projektne dokumentacije in ko pripadajoči strošek projektne dokumentacije ni specifično porazdeljen na posamezen ukrep s strani pooblaščenca, se pri izračunu vrednost projektne dokumentacije in opravljanja nadzora za posamezen ukrep upošteva v sorazmernem deležu glede na višino naložbe v posamezen ukrep, ki ga projektna dokumentacija vsebuje.
  • Obvezna je izvedba toplotne izolacije zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ter zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu. V primeru izvedbe celovite energijske prenove stavbe in statične sanacije stavbe se dodeli dodatna nepovratna finančna spodbuda. Prenovo je treba izvesti skladno s pogoji, določenimi v prilogi Tehnični pogoji, ki je del javnega razpisa, v kateri so navedeni tudi priznani stroški naložbe.

Prijavna roka: 30. 9. in 30. 11. 2023 do 24.00 ure.

Več informacij je na voljo v povzetku.