You are currently viewing Pobuda REACT-EU: eden največjih programov EU za okrevanje po krizi pandemije covid-19

Pobuda REACT-EU: eden največjih programov EU za okrevanje po krizi pandemije covid-19

REACT-EU (angl. Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) je eden največjih programov novega instrumenta EU za okrevanje po krizi pandemije covid-19 imenovanega Next Generation EU. Gre za pobudo, vredno 48,5 milijard evrov, ki nadaljuje in razširja odziv Evropske unije na krizo zaradi pandemije covid-19. Sredstva pobude so namenjena spodbujanju odprave posledic krize in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva po krizi. Pobuda REACT-EU bo prispevala  k zelenemu, digitalnemu in odpornemu okrevanju gospodarstva z dodajanjem novih dodatnih sredstev k obstoječim programom kohezijske politike. React-EU predstavlja most, s katerim se razširjajo ukrepi za odziv na krizo ter odpravo posledic krize, sprejeti v okviru Naložbene pobude v odziv na koronavirus (angl. Coronavirus Response Investment Initiative) ter naslednjo fazo, v kateri bo pobuda v okviru kohezijske politike 2021-2027 prispevala k dolgoročnemu zelenemu, digitalnemu in odpornemu okrevanja Evropske unije.

Države članice so same določile kam natančno usmeriti sredstva. V okviru mehanizma ima Slovenija tako na voljo 333 milijonov evrov za šest prednostnih področjih. Izvedljivost predlaganih ukrepov pa traja do konca obdobja upravičenosti, to je do 31.12.2023.

Področja so:

 1. Krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov, ki zajema:
 • Prenovo javne infrastrukture za večjo energetsko učinkovitost, predstavitvene projekte in podporne ukrepe;
 • Drugo socialno infrastrukturo, ki prispeva k regionalnemu in lokalnemu razvoju;
 • Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami v javnem interesu.

 

 1. Digitalni in zeleni prehod. Digitalni prehod se deli na dva področja, in sicer na digitalizacijo v gospodarstvu in na digitalizacijo izobraževanja na celotni izobraževalni ravni – izobraževanje na daljavo. Konkretni ukrepi s področja digitalizacije v gospodarstvu, ki jih načrtujejo izvesti v okviru REACT-EU so:
 • Izvedba javnega razpisa za podporo digitalni transformacijo malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju) MSP ;
 • Podpora storitvam Evropskim digitalnim inovacijskim stičiščem (EIDIH) (ko bodo izbrani s strani Evropske komisije in bo podpisana pogodba);
 • Spodbujali bodo vsa podjetja z enostavnimi spodbudami malih vrednosti (skladno z vrednostjo vezano na javni poziv), ki omogočajo hitro in enostavno sofinanciranje potreb na področjih vlaganj v raziskave in razvoj, prednostno na področju digitalne tranzicije in nizkoogljičnega zelenega/krožnega gospodarstva.

Del sredstev React-EU pa se bo namenil tudi za digitalizacijo izobraževanja na celotni izobraževalni ravni.

Drugo prednostno področje tako zajema naslednje ukrepe:

 • Informacijsko komunikacijsko tehnologijo: druge vrste infrastrukture IKT/obsežni računalniški viri/oprema…
 • Raziskave in inovacijski procesi v MSP;
 • Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in učinkoviti rabi virov v MSP;
 • Generične produktivne naložbe v MSP;
 • Napredne pomožne storitve za MSP in skupine MSP (vključno z upravljalskimi, trženjskimi in oblikovalskimi storitvami);
 • Razvoj MSP, podpora podjetništvu in inkubatorjem (vključno s podporo „spin off“ in „spin out“ podjetjem);
 • Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa;
 • Razvoj in spodbujanje turističnega potenciala naravnih območij.

 

 1. Krepitev odpornosti na področju socialnega varstva.
  Gre predvsem za krepitev odpornosti na področju socialnega varstva starejših in drugih ciljnih skupin v okviru institucionalne oskrbe za preprečevanje širjenja covid-19. Ukrepa bosta naslednja:
 • Druga socialna infrastruktura, ki prispeva k regionalnemu in lokalnemu razvoju;
 • Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa.

 

 1. Zagotavljanje obratnega kapitala in naložbene podpore malim in srednje velikim podjetjem

Zaradi možnosti ponovitve epidemije in nujnosti prehoda podjetij k digitalnemu poslovanju, ki omogoča zagotavljanje storitev in poslovanja na daljavo ter zmanjšuje obremenitev okolja, je za ohranjanje konkurenčnosti in nadaljnjega poslovanja podjetij nujna podpora za financiranje obratnega kapitala in spodbud manjših vrednosti z različnih področjih (digitalizacija, internacionalizacija, intelektualna lastnina, prenos lastništva, krožno gospodarstvo). Na četrtem področju se predvideva dva ukrepa:

 • Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in učinkoviti rabi virov v MSP;
 • Podpora socialnim podjetjem (MSP).

 

 1. Podpora najrevnejšim v naši družbi

Del sredstev React-EU se v Sloveniji namenja za materialno ogrožene (angl. Fund for European Aid to the Most Deprived). Namen sredstev je dobava in razdeljevanje hrane in/ali osnovne materialne pomoči najbolj ogroženim osebam, vključno z izvajanjem spremljevalnih ukrepov, ki so namenjeni izboljšanju socialne vključenosti ogroženih oseb.

 

 1. Podpora pri zaposlovanju mladih

Mladi so med najbolj ogroženimi skupinami na trgu dela, saj na tega šele vstopajo in nimajo delovnih izkušenj. Mladi tudi bolj pogosto kot druge starostne skupine delajo v prekarnih zaposlitvah, zato so ob nastopu krize običajno prvi, ki izgubijo zaposlitev. Naslavljanje problema mladih na trgu dela je ključnega pomena, še posebej v času gospodarske krize, da se izognemo scenariju izgubljene generacije, zato bo eden ključnih ukrepov:

 • Modernizacija institucij trga dela. 

Točni zneski in konkretni projekti se bodo izoblikovali tekom samega procesa potrjevanja in usklajevanja z vpletenimi resorji, spodaj v tabeli pa so prikazani do sedaj znani zneski.

 

Tabela 1: Prednostna področja in predvidena načrtna delitev pomoči iz REACT-EU

Prednostno področje Namenjena sredstva v EUR
Krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov  118.000.000
Digitalni in zeleni prehod  103.950.000
Krepitev odpornosti na področju socialnega varstva starejših in storitev v okviru sistema dolgotrajne oskrbe, upoštevajoč deinstitucionalizacijo 88.920.000
Zagotavljanje obratnega kapitala in naložbene podpore malim in srednje velikim podjetjem 11.050.000
Podpora najrevnejšim v naši družbi  8.900.000
Podpora pri zaposlovanju mladih  2.180.000
Skupna vsota  333.000.000

 

Viri: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Evropska komisija, Evropska unija evropski strukturni in investicijski skladi