You are currently viewing Kohezijska politika EU: 9 milijard evrov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, zeleni in digitalni prehod Hrvaške v obdobju 2021-2027

Kohezijska politika EU: 9 milijard evrov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, zeleni in digitalni prehod Hrvaške v obdobju 2021-2027

Hrvaška bo v obdobju 2021-2027 v okviru partnerskega sporazuma s Komisijo iz kohezijske politike prejela skupaj 9 milijard evrov za spodbujanje gospodarske, socialne in teritorialne kohezije svojih regij ter zelenega in digitalnega prehoda. Te naložbe bodo pripomogle k zmanjšanju regionalnih gospodarskih razlik ter povečanju spretnosti, usposabljanja in zaposlitvenih možnosti. Sredstva EU bodo podpirala tudi razvoj konkurenčnega, inovativnega in izvozno usmerjenega hrvaškega gospodarstva.

Na poti k brezogljičnemu in odpornemu gospodarstvu

Hrvaška bo podnebnim ciljem namenila skoraj 31 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in 39 % sredstev Kohezijskega sklada. Zlasti 2,56 milijarde evrov bo državi pomagalo izboljšati energetsko učinkovitost, povečati delež obnovljivih virov v proizvodnji energije do 60 % električne energije leta 2030, okrepiti krožno gospodarstvo ter podpirati odpornost na podnebne spremembe in biotsko raznovrstnost. Več kot 650 milijonov EUR bo vloženih v ta zadnji cilj.

Poleg tega bo 179 milijonov EUR iz sklada za pravičen prehod (JTF) ublažilo gospodarske in zaposlitvene učinke zelenega prehoda. To bo doseženo z razogljičenjem energetsko intenzivnih industrij, krepitvijo podjetništva, vlaganjem v znanja in spretnosti delavcev, diverzifikacijo gospodarstva v najbolj prizadetih regijah, krepitvijo sodelovanja med podjetji in raziskavami ter povečanjem zaposlitvenih možnosti za delovno silo.

Povečanje gospodarske konkurenčnosti in digitalizacija

1,7 milijarde EUR iz ESRR bo podprlo inovativno in pametno gospodarsko preobrazbo Hrvaške s povečanjem konkurenčnosti in internacionalizacije malih in srednje velikih podjetij (MSP) ter prispevalo k izboljšanju usposobljenosti zaposlenih.

Vir: Vir: Evropska komisija