You are currently viewing Kohezijska politika EU: 3,26 milijarde evrov za gospodarsko konkurenčnost, digitalni prehod in podnebne cilje Slovenije

Kohezijska politika EU: 3,26 milijarde evrov za gospodarsko konkurenčnost, digitalni prehod in podnebne cilje Slovenije

Slovenija bo v obdobju 2021–2027 prejela 3,26 milijarde evrov sredstev kohezijske politike za podporo trajnostnemu razvoju gospodarstva in odpravi regionalnih razlik v državi. Sredstva bodo namenjena inovacijam in konkurenčnosti, digitalni preobrazbi gospodarstva, zagotovila bodo naložbe v socialno vključenost, spretnosti in znanja ter zaposlovanje in prispevala k doseganju ciljev Slovenije na področju podnebja in biotske raznovrstnosti.

Boj proti podnebnim spremembam in podpora zelenemu gospodarstvu:

Slovenija bo v okviru partnerskega sporazuma namenila 806 milijonov evrov zelen in nizkoogljični prehod k bolj odpornemu gospodarstvu. Naložbe bodo namenjene zlasti sončni in vetrni energiji ter izboljšanju energetske učinkovitosti stavb. S sredstvi EU se bodo tudi ublažila tveganja, povezana s podnebnimi spremembami, spodbujalo krožno gospodarstvo v podjetjih, zagotovilo učinkovito gospodarjenje z vodnimi viri ter varovali ekosistemi in biotska raznovrstnost.

Dobršen del denarja iz sklada za pravični prehod (249 milijonov evrov) bo namenjen pomoči savinjsko-šaleški regiji, kjer bodo do leta 2033 opustili rabo premoga, in prestrukturiranju Zasavja.

Spodbujanje gospodarske konkurenčnosti in zmanjševanje regionalnih razlik:

V okviru ESRR bo 727 milijonov evrov vloženih v raziskave in inovacije za poslovni sektor, da bi se ustvarili ugodni pogoji za podjetja in spodbudila digitalna preobrazba gospodarstva.

Več kot 511 milijoni evrov bo namenjenih trajnostni in pametni mobilnosti ter odpravile pomanjkljivosti javnega potniškega prometa, kamor sodi tudi posodobitev javnega potniškega prometa, predvsem železniške infrastrukture.

Socialna vključenost, zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje:

769 milijonov evrov iz socialnega sklada bo pripomoglo k reševanju izzivov dolgotrajne brezposelnosti in staranja prebivalstva z vlaganjem v izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje ter izboljšanjem delovnega okolja in pogojev starejših delavcev. Slovenija bo prav tako vlagala v zdravstvene storitve in storitve na področju duševnega zdravja, ki so ključne za dobrobit družbe.

Vir: Evropska komisija