You are currently viewing Terminski načrt objave kmetijskih razpisov v letu 2021

Terminski načrt objave kmetijskih razpisov v letu 2021

Subvencije, namenjene evropskemu kmetijstvu predstavljajo največji delež v proračunu Evropske unije. V prihodnji finančni perspektivi od leta 2021 do 2027 bo kmetijskemu sektorju v okviru Skupne kmetijske politike namenjenih 365 milijard evrov, kar je znova velik del kolača proračuna EU. Zaradi zamud pri sprejemanju proračuna, se bo sicer Skupna kmetijska politika začela izvajati v letu 2023. Slednje pa ne pomeni, da bo kmetijstvo do takrat ostalo brez financiranja. Prav nasprotno.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je že v začetku leta objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov v letu 2021, a so do danes nastale nekatere spremembe. Pri tem gre za nekatera podaljšanja iz prejšnje finančne perspektive, na drugi strani pa imamo kopico novih razpisov, ki se bodo financirali iz Instrumenta Evropske unije za okrevanje po epidemiji.

V nadaljevanju so navedeni vsi razpisi vezani na kmetijstvo, katerih objava je predvidena do konca letošnjega leta:

AVGUST:

Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih;

Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom;

Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov (nova mehanizacija).

SEPTEMBER:

Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju;

Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij;

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (gorske kmetije in eko kmetije);

Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov (naložbe v predelavo lesa);

Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom;

Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam;

Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij;

Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.

OKTOBER:

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva;

Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti;

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov;

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (krožno gospodarstvo);

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov (zbirni centri);

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (zbirni centri);

Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi.

NOVEMBER:

Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti.

DECEMBER:

Priprava in izvedba aktivnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin;

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (prilagoditev KMG za dobrobit živali);

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (kolektivni nakup mehanizacije);

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (zaščita živali na paši);

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov (trženje in razvoj kmetijskih produktov);

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (zmanjšanje TPG v kmetijstvu).

Več informacij tukaj.

Vir: MKGP.