You are currently viewing Nova evropska partnerstva EU – skoraj 10 milijard vložka v zeleno in digitalno transformacijo

Nova evropska partnerstva EU – skoraj 10 milijard vložka v zeleno in digitalno transformacijo

Evropska komisija je 23. februarja predlagala ustanovitev desetih novih evropskih partnerstev
med Evropsko unijo, državami članicami in / ali industrijo, s ciljem pospešene transformacije v
zeleno, podnebno nevtralno in digitalno Evropo ter odpornejšo in bolj konkurenčno evropsko
industrijo.

EU bo vložila skoraj 10 milijard EUR sredstev, ki jih bodo partnerji uskladili z vsaj enakovrednim
zneskom naložbe. Ta skupni prispevek naj bi mobiliziral dodatne naložbe v podporo
transformacije in ustvaril dolgoročne pozitivne učinke na zaposlovanje, okolje in družbo.

Cilji institucionaliziranih evropskih partnerstev:
 izboljšana pripravljenost in odziv EU na nalezljive bolezni;
 razvoj učinkovitih letal z nizkimi emisijami ogljika;
 podpora uporabi obnovljivih bioloških surovin v proizvodnji energije;
 zagotavljanje evropskega vodstva v digitalnih tehnologijah in infrastrukturi;
 izboljšan in bolj konkurenčen železniški promet.

10 novih partnerstev in njihovi cilji:
1. Globalno zdravje EDCTP3
 nove rešitve za zmanjšanje bremena nalezljivih bolezni v podsaharski Afriki;
 okrepitev raziskovalne zmogljivosti za pripravo in odzivanje na ponoven pojav
nalezljivih bolezni;
 razvoj in uporaba novih tehnologij za spopadanje z nalezljivimi boleznimi in
podpora raziskovalnih inštitutov pri razvoju dodatnih zdravstvenih tehnologij za
preprečevanje ponovnih epidemij.

2. Inovativna zdravstvena pobuda
 Lažji prenos znanstvenih spoznanj znotraj EU v oprijemljive inovacije, še posebej
z namenom preprečevanja, diagnostike, zdravljenja in obvladovanja bolezni;
 podpora evropskega načrta za boj proti raku;
 nove industrijske in farmacevtske strategije za Evropo.

3. Ključne digitalne tehnologije
 načrtovanje, izdelava in integracija elektronskih komponent v sisteme ter
programsko opremo;
 podpora digitalne preobrazbe vseh gospodarskih in družbenih sektorjev ter
evropskega zelenega dogovora;
 podpora raziskav in inovacij za naslednjo generacijo mikroprocesorjev;
 povečana konkurenčnost in evropska tehnološka suverenost.

4. Evropa bio in krožnega gospodarstva:
 večja trajnost in krožnost proizvodnih in potrošniških sistemov v skladu z
evropskim zelenim dogovorom;
 razvoj in razširitev trajnostnega pridobivanja in pretvorbe biomase v izdelke na
biološki osnovi;
 podpora uvajanja bioloških inovacij na regionalni ravni z aktivnim vključevanjem
lokalnih akterjev ter oživitev podeželskih, obalnih in obrobnih regij.

5. Čisti vodik
 pospešek razvoja in uporabe evropske vrednostne verige za čiste vodikove
tehnologije, kar bo prispevalo k trajnostnim, razogljičenim in popolnoma
integriranim energetskim sistemom.

6. Čisto letalstvo
 pospeševanje razvoja in uvajanja prebojnih raziskovalnih in inovacijskih rešitev z
namenom podnebne nevtralnosti letalstva;
 glavni cilj: razviti naslednjo generacijo ultra učinkovitih nizkoogljičnih letal z
novimi viri energije, motorji in sistemi, ki bodo izboljšali konkurenčnost in
zaposlovanje v letalskem sektorju.

7. Evropska železnica

 pospešen razvoj in uvajanje inovativnih tehnologij, zlasti digitalnih in
avtomatizacijskih, za doseganje korenite preobrazbe železniškega sistema in
doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora;
 višja konkurenčnost evropskega železniškega prometa.
8. Raziskava o ATM enotnega evropskega neba
 hitrejša tehnološka preobrazba upravljanja zračnega prometa v Evropi in njegova
prilagoditev digitalni dobi;
 učinkovitejši, okolju prijazen in konkurenčen evropski zračni prostor.

9. Pametna omrežja in storitve
 podpora tehnološke suverenosti pametnih omrežij in storitev v skladu z novo
industrijsko strategijo za Evropo, novo strategijo EU za kibernetsko varnost in
orodjem 5G;
 pomoč pri reševanju družbenih izzivov ter digitalni in zeleni transformaciji;
 podpora tehnologij, ki bodo prispevale k oživitvi gospodarstva;
 razvoj tehnoloških zmogljivosti za sisteme 6G kot podlage za prihodnje digitalne
storitve do leta 2030.

10. Meroslovje
 pospešitev evropske vodilne vloge na področju meroslovnih raziskav;
 vzpostavitev samozadostnih evropskih meroslovnih mrež, namenjenih
podpiranju in spodbujanju novih inovativnih izdelkov, odzivanju na družbene
izzive in omogočanju učinkovitega oblikovanja in implementacije predpisov in
standardov, ki podpirajo javne politike.

Vir: Evropska komisija