You are currently viewing Ugodni krediti BIZI LIKVIDNOST (poplave in energija)

Ugodni krediti BIZI LIKVIDNOST (poplave in energija)

Namen: omogočiti lažji dostop do virov financiranja za zagotavljanje likvidnosti.

Rok oddaje vlog: od 30. 10. 2023 do 8. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

Upravičeno območje projektov: celotno območje Republike Slovenije.

Višina posojila: min: 80.000 €, max: 500.000 €.

Zaprošeno posojilo ne sme presegati 30,00 % od višine čistih prihodkov od prodaje v letu 2022. Vlagatelj mora zaprošena sredstva zaokrožiti na celo število navzdol.

Primerni prijavitelji:

  • gospodarska družba,
  • samostojni podjetnik,
  • zadruga,
  • mikro, mala, sredna podjetja.

Obrestna mera je odvisna od sedeža vlagatelja:

  • Vlagatelji s sedežem na obmejnih problemskih območjih: 1,5 % letno (energija).
  • Vlagatelji s sedežem izven obmejnih problemskih območij: 1,7 % letno (energija).
  • Fiksna obrestna mera znaša 0,5 % letno (poplave).
  • Ročnost: do 7 let z vključenim moratorijem (moratorij do 6 mesecev).

Delež sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV.

Celoten povzetek razpisa za področje energije TUKAJ.

Celoten povzetek za področje poplav TUKAJ.