You are currently viewing Sklad za inovacije: 100 milijonov evrov za inovativne manjše projekte na področju čistih tehnologij

Sklad za inovacije: 100 milijonov evrov za inovativne manjše projekte na področju čistih tehnologij

Evropska komisija je konec meseca marca objavila tretji razpis za zbiranje predlogov za manjše projekte v okviru sklada za inovacije, enega izmed največjih programov financiranja na svetu za uvajanje inovativnih nizkoogljičnih tehnologij. Ta razpis za manjše projekte, ki se financira s prihodki od dražbe emisijskih pravic iz sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), bo dodatno spodbudil uvajanje industrijskih rešitev za razogljičenje Evrope.

V okviru novega razpisa je na voljo 100 milijonov evrov nepovratnih sredstev za manjše projekte, ki predvidevajo naložbe v osnovna sredstva med 2,5 in 7,5 milijona evrov na področjih energije iz obnovljivih virov, razogljičenja energetsko intenzivnih panog, shranjevanja energije ter zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljikovega dioksida. Te tehnologije morajo biti na zadovoljivi stopnji in imeti velik potencial za znatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi s konvencionalnimi tehnologijami.

Sklad za inovacije lahko financira do 60 % skupnih naložb v osnovna sredstva manjšega projekta. To bo pripomoglo k obvladovanju tveganj, ki so običajno povezana s komercializacijo prelomnih inovativnih tehnologij in njihovim uvajanjem na trg. Projekti se bodo ocenjevali glede na njihov potencial za preprečevanje emisij toplogrednih plinov, inovativnost, finančno, tehnično in operativno zrelost, nadgradljivost in stroškovno učinkovitost. V prejšnjih razpisih so bili izbrani projekti za razvoj inovativnih procesov, kot je demonstracija uporabe hibridnih peči za delno elektrifikacijo proizvodnje steklene volne in stekla, pri kateri se tradicionalno uporabljajo fosilna goriva.

Do 20 projektov, ki bodo ocenjeni kot obetavni, vendar ne dovolj zreli, da bi bili upravičeni do nepovratnih sredstev, lahko prejme pomoč Evropske investicijske banke (EIB) za razvoj projektov. Dva projekta, ki sta prejela razvojno pomoč EIB – CO2ncrEAT in Hypush, sta bila v okviru drugega razpisa za manjše projekte uvrščena v ožji izbor. To potrjuje, da lahko ta pomoč pripomore k pripravi uspešne projektne vloge. Projekti, ki v prejšnjih razpisih za manjše projekte niso bili uspešni, so vabljeni k ponovni prijavi. Razpis je odprt do 19. septembra 2023, nanj pa se lahko prijavijo projekti, ki se izvajajo v eni od držav članic EU, na Islandiji ali na Norveškem.

Vir: Evropska komisija