You are currently viewing Nov razpis za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote

Nov razpis za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote

Namen razpisa je spodbuditi investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije. Prijava možna od 6. novembra 2023 od 8.00 ure dalje do porabe sredstev. Na razpisu bo na voljo 80 milijonov evrov sredstev (v obliki neposrednih nepovratnih finančnih sredstev).

Pomoč se dodeljuje za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso bila dokončana ali proizvodna naprava ni obratovala ali ni bila priključena na omrežje do 24. junija 2023. Proizvodna naprava je lahko začela obratovati ali je bila priključena na omrežje takoj po tem datumu. Za začetek del se šteje datum začetka gradbenih del ali datum sklenitve zavezujočega naročila z izvajalcem za izvedbo del.

Upravičeni stroški:

 • proizvodnja električne energije iz sončne energije (fotonapetostna elektrarna),
 • proizvodnja električne energije iz vetrne energije (vetrna elektrarna),
 • proizvodnja električne energije iz vodne energije,
 • soproizvodnja električne energije in toplote iz geotermalne energije,
 • soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina, deponijskega plina in plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak,
 • soproizvodnja električne energije in toplote iz lesne biomase,
 • proizvodnja toplote iz lesne biomase (kotel na lesno biomaso),
 • toplotne črpalke in toplotni sprejemniki sončne energije,

Na javnem pozivu lahko kot upravičen subjekt sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede električne energije ali toplote, in je hkrati:

 • pravna oseba,
 • zadruga,
 • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, kar vključuje tudi status nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, in
 • samoupravna lokalna skupnost.

Izjemo v zvezi z izkazovanjem registracije dejavnosti glede proizvodnje električne energije zajemajo projekti, ki vključujejo proizvodne naprave, za katere iz soglasja za priključitev izhaja, da so priklopljene za namene samooskrbe.

Najvišja višina pomoči za posamezno napravo je določena na podlagi metodologije, ki upošteva posebnosti posamezne tehnologije in podvrste naprav, poleg tega pa je odvisna tudi od nazivne moči naprave ter velikosti subjekta, ki se prijavlja na javni poziv.

Več najdete tukaj.