You are currently viewing Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Predmet: nepovratne finančne spodbude/pomoči za poslovne subjekte v obliki nepovratnih sredstev, dodeljenih po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Upravičenci:

  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v RS, razen njihovih podružnic v tujini;
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Višina razpisanih sredstev: 6.000.000,00 EUR

Prijava: Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme najkasneje na dan objave zaključka javnega poziva.

Višina nepovratnih sredstev znaša 20 % upravičenih stroškov naložbe. Med upravičene stroške ne sodi DDV.

Več na povezavi.