You are currently viewing JR za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev

JR za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev

Predmet: programi usposabljanj za otroke in mlade ter sofinanciranje aktivnosti na področjih, ki so razdeljeni v naslednje tri sklope:

– SKLOP A: IKT vsebine za dekleta in ženske;

– SKLOP B: Napredne digitalne tehnologije;

– SKLOP C: Dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih.

Kratek opis:

 • Okvirna višina sredstev, ki so na voljo: 5.460.000,00 EUR.
 • Posamezni prijavitelj lahko na prijavnem roku za leto 2023 prijavi projekt v vrednosti:
 1.  na sklopu A: največ 40.800,00 EUR,
 2. na sklopu B: največ 81.600,00 EUR,
 3. na sklopu C: največ 384.000,00 EUR;
 • Posamezni prijavitelj lahko na prijavnem roku za leto 2024 prijavi projekt v vrednosti:
 1. na sklopu A: največ 81.600,00 EUR,
 2. na sklopu B: največ 163.200,00 EUR,
 3. na sklopu C: največ 768.000,00 EUR.

Pogoji:

 • Obstaja vsaj 12 mesecev od datuma objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS.
 • Prijavitelj ima najmanj 2 zaposlena.
 • V obdobju od 1. 1. 2019 do prijave na javni razpis je prijavitelj izvedel in zaključil najmanj 10 aktivnosti v obliki usposabljanj, delavnic ali predavanj za ciljno skupino na temo digitalnih kompetenc v minimalnem trajanju 4 pedagoške ure.
 • Posamezna skupina usposabljanj šteje najmanj 10 udeležencev in največ 20 udeležencev.

Prijavna roka:

Prvi rok: 27. junij 2023 do 12:00.

Drugi rok: od vključno 2. 11. 2023 do 30. 11. 2023 do 12:00.

Upravičenci:

Prijavitelj ali član konzorcija je lahko samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba javnega ali zasebnega prava katerekoli pravnoorganizacijske oblike, javni ali zasebni zavod, društvo, zveza društev, ustanova, zadruga ali reprezentativni socialni partner na ravni države.

Upravičeni stroški:

 • V obliki prispevka na enoto oziroma standardnega stroška na enoto (SSE) – s tem se krije strošek izvedbe aktivnosti oziroma usposabljanja na posameznega udeleženca v vrednosti (za vse sklope enako): 163,00 EUR.
 • Strošek na posamezno enoto (udeleženec) se krije v vrednosti 100 % ob pogoju, da je posamezen udeleženec na usposabljanju prisoten vsaj 75 % vseh predvidenih pedagoških ur.
 • V kolikor prijavitelj v času trajanja projekta ne doseže predvidenega števila udeležencev, se mu dodeljena subvencionirana sredstva znižajo. V kolikor je prijavitelj dosegel med 50 % in 80 % predvidenega števila udeležencev, je upravičen do 80 % vrednosti SSE.

Več v povzetku.