You are currently viewing Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 2023

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 2023

Predmet: sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti ponudnika v gostinstvu in turizmu, pridobljene z znakom.

Prijavitelj lahko v vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka za en nastanitveni objekt, gostinski obrat, turistično atrakcijo ali agencijo.

Upravičenci: pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega/trajnostnega znaka lahko dosega največ 3.500,00 EUR za posamezen znak.

Upravičeni stroški:

  1. Stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka,
  2. stroški zunanjih izvajalcev pri izvajanju aktivnosti,
  3. stroški izobraževalnih storitev, katerih izvedba izobraževanja je obvezen sestavni del pridobitve certifikata.

Prijavni rok: 18. 9. 2023 do 23.59

Več v povzetku.