You are currently viewing Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024

Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024

Predmet: sofinanciranje projektov zadružništva in socialne ekonomije. Sofinanciran bo največ en projekt na posameznem področju, ki ga določa Strategija razvoja Slovenije 2030. Področja izvajanja projektov so:

 1. Zdravo in aktivno življenje.
 2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo.
 3. Dostojno življenje za vse.
 4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete.
 5. Gospodarska stabilnost.
 6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor.
 7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta.
 8. Nizko-ogljično krožno gospodarstvo.
 9. Trajnostno upravljanje naravnih virov.
 10. Zaupanja vreden pravni sistem.
 11. Varna in globalno odgovorna Slovenija.
 12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.

Upravičenci: registrirana socialna podjetja, zadruge, invalidska podjetja, zaposlitveni centri in nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), ki niso ustanovljeni izključno z namenom pridobivanja dobička, s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so kot pravna oseba registrirani tudi za opravljanje gospodarske dejavnosti.

Osnovne informacije:

 • Skupna višina razpisanih sredstev je 1.500.000,00 EUR;
 • Višina sofinanciranja upravičenih stroškov max. 150.000,00 EUR.

Upravičeni stroški:

 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom (standardni strošek na enoto);
 • storitev zunanjih izvajalcev;
 • informiranje in komuniciranje;
 • nakup opreme in
 • posrednih stroškov v pavšalnem znesku do 15 % stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom.

Prijavni rok: 17. 5. 2023 do 23.59

Več v povzetku.