You are currently viewing Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

Predmet: sofinanciranje začetnih projektov v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na področju snovne in energetske učinkovitosti proizvodnje ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, povezanih z:

– vzpostavitvijo nove poslovne enote ali

– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote prijavitelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala,

– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote ali

– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Upravičenci:

 • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • zadruga.
 1. Mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2020.
 2. Mora delovati na problemskem obmejnem območju (OPO).
 3. Upravičena velikost: MSP.
 4. Vlagatelj mora po bilanci uspeha na dan 31. 12. 2022 izkazovati povprečno najmanj 1,00 zaposleno osebo po delovnih urah (Ajpes).
 5. Vlagatelj mora imeti v primeru vloge na produkt BIZI NOO POSOJILO, ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz sistema Ebonitete.si, najmanj 5,00.
 6. Gre za pomoč »de minimis« ali regionalno pomoč.

Osnovne informacije:

 • Skupna višina razpisanih sredstev je:
 1. BIZI NOO – 8.302.376,00 EUR (2 mio za 2023);
 2. BIZI NOO posojilo – 9.000.000,00 EUR;
 • Nepovratna sredstva: od 50.000 € do 160.000 €;
 • Z eno vlogo možno zaprositi tudi ugodno posojilo od 25.000 do 500.000 €;
 • Upravičeni stroški: min. 100.000 €, max. 1.000.000 €;
 • Lastna udeležba: min. 25 % upravičene vrednosti projekta;
 • Najvišji delež sofinanciranja projekta je odvisen od sheme državnih pomoči (glede na velikost in regijo projekta oz. 160.000 €  -> npr. »de minimis« je poln in se zaprosi za regionalno, kjer so % sofinanciranja nižji) oz. de minimis sheme (max. 75 % oz. 160.000 €).

Posojilni pogoji v primeru kombinacije:

 • Vlagatelj lahko poleg nepovratnih sredstev preko oddaje ene vloge zaprosi tudi za ugodno posojilo za zapiranje finančne konstrukcije projekta.
 • Fiksna OM: od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta).
 • Ročnost: od 60 do 180 mesecev z vključenim moratorijem.
 • Možnost predčasnega poplačila.

Prijavni roki:

 • 16. 06. 2023,
 • 28. 07. 2023,
 • 01. 09. 2023 in
 • 29. 09. 2023.

Upravičeni stroški:

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50 % upravičene vrednosti projekta);
 • Nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije) ter v primeru “sheme de minimis” tudi nova oprema in stroji za manjšo porabo energije (npr. sončne elektrarne), ki je namenjena za samooskrbo vlagatelja;
 • Neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi upravičenimi stroški pri projektu.

Več informacij v povzetku.