Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih

Prijavitelji: pravne in fizične osebe, ki so na dan oddaje vloge vsaj 18 mesecev registrirane po Zakonu o
gospodarskih družbah. Tudi za ponudnike turističnih namestitvenih kapacitet (dodatni pogoji).

Predmet: sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva (nove ali razširjene poslovne enote, diverzifikacija proizvodnje ali bistvena sprememba procesov) v obmejnih problemskih območjih.

Rok za prijavo: 30. 4. 2021 in 30. 8. 2021 (sredstva PORABLJENA na 1. roku).

Več informacij najdete tukaj.