You are currently viewing Javni razpis za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za NVO 2023-2027

Javni razpis za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za NVO 2023-2027

Namen: zagotovitev podpornega okolja nevladnim organizacijam (NVO) za krepitev njihovih zmogljivosti na področju zagovorništva, organizacijskega razvoja in krepitve čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

Javni razpis je razdeljen na tri ločene SKLOPE:

SKLOP A: sofinanciranje ene horizontalne mreže,

SKLOP B: sofinanciranje dvanajstih regionalnih stičišč in

SKLOP C: sofinanciranje ene mreže za prostovoljstvo.

Upravičenci:

Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali v konzorcijskem partnerstvu. Konzorcijsko partnerstvo lahko sestavljajo največ štiri NVO.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se med seboj razlikujejo glede na SKLOP javnega razpisa na katerem bo prijavitelj kandidiral. Posamezen prijavitelj lahko kandidira zgolj na enem SKLOPU.

Vsak prijavitelj mora, ne glede na SKLOP, izpolnjevati vse navedene pogoje:

 • je nevladna organizacija,
 • je najmanj 48 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije.

Partnerji v konzorciju

 • je nevladna organizacija,
 • je najmanj 24 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije.

Osnovne informacije:

 • Vrednost razpisanih sredstev je 6.280.000 EUR;
 • SKLOP B: zaprošena sredstva glede na regijo v kateri bo izvajal program;
 • V primeru, da se sredstva na posameznem SKLOPU javnega razpisane razdelijo v celoti, ostanejo sredstva nerazporejena.
 • Do 100 % upravičenih stroškov programa.
 • Obdobje upravičenih stroškov je od 1. 10. 2023 do 31.12. 2028.

Prijavni rok: 7. 9. 2023 do 15.00.

Upravičeni stroški:

 • Stroški zaposlenih na programu-stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
 • Posredni (operativni) stroški (do 40 % vrednosti vseh upravičenih stroškov dela zaposlenih na programu).

Več v povzetku.