You are currently viewing Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023)

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023)

Predmet: dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov:

 1. vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo obnovljive vire energije, in sicer:
 • kotlov na lesno biomaso,
 • toplotnih črpalk,
 • sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote
 1. izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih virov energije (npr. lesna biomasa) v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja.

Kratek opis:

 • Sofinanciranje znaša do največ 45% skupnih upravičenih stroškov.
 • Okvirna višina sredstev: 11.000.000,00 EUR.
 • Minimalna vrednost projekta: vsaj 500.000 EUR brez DDV (tekoče cene).

Prijavni roki:

 • 20. 10. 2023
 • 20. 3. 2024
 • 20. 11. 2024
 • 20. 3. 2025 (do 24. ure).

Upravičenci:

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah.

Upravičeni stroški:

 • stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
 • stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
 • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3% priznanih upravičenih stroškov projekta.

Več v povzetku.