You are currently viewing Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026

Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026

Rok za prijavo: 15. 4. 2024, drugi rok je 2. 9. 2024 in tretji rok je 10. 2. 2025.

Višina sredstev: 20.000.000 EUR

Namen: Namen javnega razpisa je povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije za namen samooskrbe z električno energijo.

Predmet: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah.

Vlagatelji po tem javnem razpisu so občine:

  • samostojno,
  • kot vodilni partner v konzorciju občin,
  • kot vodilni partner v konzorciju, ki ga sestavljajo občina(-e) in eden ali več posrednih proračunskih uporabnikov (javni zavodi, javni skladi, javne agencije, katerih ustanovitelj je država in so v vlogi pooblaščenih investitorjev).

Upravičeni stroški:

  1. nakup in vgradnja naprave za samooskrbo,
  2. nakup in vgradnja baterijskega hranilnika energije,
  3. pripadajoča električna inštalacija in oprema, vključno s transformatorsko postajo, če je  le-ta zahtevana s strani soglasodajalca za priklop naprave za samooskrbo,
  4. priprava in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ki so potrebni za izvedbo projekta,
  5. strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov projekta,
  6. stroški storitev zunanjih izvajalcev za pripravo dokumentacije za izvedbo projekta.

Stopnja financiranja: v primeru izvedbe projekta po postopku koncesijskega javno-zasebnega partnerstva (koncesijsko partnerstvo) do 49%,vendar ne več kot 358 EUR na kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp), in v primeru izvedbe projekta po postopku javnega naročila ali javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva (javnonaročniško partnerstvo) do 100%, vendar ne več kot 730 EUR na kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp), ter v obeh primerih ne več kot 5.000.000EUR na vlogo.

Več info TUKAJ.