You are currently viewing Javni razpis Za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov vdelo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjih

Javni razpis Za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov vdelo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjih

PREDMET: sofinanciranje stroškov dela diplomantov visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija, ki bodo v obliki projektno naravnanega dela v podjetjih, ki delujejo na OPO pomagali pri razvoju izdelkov ali storitev s katerimi želi določeno podjetje priti na trg in s čimer bo podjetje izboljšalo učinkovitost in dobičkonosnost svojega poslovanja.

UPRAVIČENCI:

1. Vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah in bodo projekt izvedle na OPO[1].

OSNOVNE INFORMACIJE:

– Okvirna višina razpisanih sredstev je:1 mio za leto 2025 in 1 mio za leto 2025;

– Nepovratna sredstva: do 66.000 € (pravilo »de minimis«).

– Za diplomante po tem javnem razpisu se štejejo posamezniki, ki:

1. imajo zaključene vse obveznosti visokošolskih programov iz I., II. ali III. bolonjske stopnje oz. enakovredno izobrazbo po starih izobraževalnih programih in iščejo zaposlitev,

2. od pridobitve diplome ni preteklo več kot 2 leti,

3. niso bili v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju zadnjih 6 mesecev pred objavo tega javnega razpisa.

PRIJAVNI ROK: 1. 9. 2023.

UPRAVIČENI STROŠKI: stroški plač – do višine bruto 2, za plače zaposlenih diplomantov na projektu, ki je predmet prijave ter stroški regresa za zaposlene diplomante na projektu.

Več v povzetku.