You are currently viewing Javni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021–2027

Javni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021–2027

30Predmet: sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k prepoznavnosti programa s krepitvijo zaupanja in sodelovanja med ljudmi v skladu z naslednjo prednostno nalogo in povezanim specifičnim ciljem:

Prednostna naloga 3: sodelujoča obmejna regija (352.726,00 EUR)

– Specifični cilj 3.2: Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti za stike med ljudmi

V okviru tega specifičnega cilja bodo podprte dejavnosti za krepitev zaupanja na področju umetnosti, kulture, športa, manjšin, medkulturnega dialoga in medgeneracijske solidarnosti.

V okviru IP SI-HU bodo podprte naslednje vrste projektov manjših vrednosti:

Vrsta I –projekti sodelovanja na podlagi stroškov na enoto;

Vrsta II –projekti za krepitev medsebojnega zaupanja na podlagi pavšalnih zneskov;

Vrsta III –projekti izmenjave zaposlenih na podlagi pavšalnih zneskov.

Kratek opis:

  • Sofinanciranje znaša do največ 80% skupnih upravičenih stroškov.
  • Najvišji znesek za projekte manjših vrednosti znaša do 25.000 EUR.
  • Trajanje projekta ne sme biti daljše od 12 mesecev.
  • Programsko območje: programsko območje obsega dve slovenski (podravska, pomurska) in dve madžarski (vas, zala) NUTS-3 regij.
  • Zahteve za partnerstvo: vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Madžarske.
  • Projektna vloga mora biti napisana slovenskem in madžarskem jeziku, razen povzetka projekta, ki mora biti napisan še v angleškem jeziku.

Prijavni roki: 28. julij 2023 (ob 12. uri).

Upravičenci:

Fizične osebe in politične stranke so izključene iz sodelovanja. Vse druge pravne osebe lahko sodelujejo, če ne delujejo kot zunanji ponudniki storitev ter imajo finančno, administrativno in operativno zmogljivost za sodelovanje v programu.

Vsi partnerji morajo imeti sedež na programskem območju.

Upravičeni stroški:

1.Stroški na enoto na udeleženca, na dan dogodka za projekte vrste I (skupni stroški) – 125 EUR.

2.Pavšalni znesek za projekte vrste II (celotni stroški) – 31.250 EUR.

3.Pavšalni znesek za projekte vrste III (celotni stroški) – 31.250 EUR.

Več v povzetku.