You are currently viewing Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju

Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju

Namen: sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij, ki bodo

 • spodbudili udeležbo ljudi v posvetovalnih procesih in procesih soodločanja,
 • krepili kompetence zaposlenih in prostovoljcev v nevladnih organizacijah na področju zagovorništva in
 • okrepili družbeni prispevek nevladnih organizacij na področjih demokratičnega delovanja, dobrega upravljanja, transparentnosti in nadzora oblasti ter aktivnega državljanstva.

Javni razpis je razdeljen na več SKLOPOV (A-E).

Vrednost razpisanih sredstev je 10.645.000 EUR.

Upravičenci:

 • Splošni pogoji za prijavitelje:
 1. je nevladna organizacija;
 2. je najmanj 24 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije;
 3. je imel v letu 2021 (1. rok), 2022 (2. rok), 2023 (3. rok) najmanj 20.000 EUR prihodka;
 4. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
 • Splošni pogoji za partnerje:
 1. je nevladna organizacija;
 2. je imel v letu 2021 (1. rok), 2022 (2. rok), 2023 (3. rok) najmanj 20.000 EUR prihodka;
 3. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
 • Na javnem razpisu za SKLOPE A, B in D lahko kandidira samo projektno partnerstvo, ki ga sestavljata najmanj dve pravni osebi. Število organizacij, ki v projektu sodelujejo kot partnerji ni omejeno.
 • Na javnem razpisu za SKLOPA C in E kandidira prijavitelj sam. Partnerji niso dovoljeni.

Upravičeni stroški:

 • stroški osebja (A, B, C, D in E);
 • povračila stroškov v zvezi s službenimi potmi (A, B, D in E);
 • stroški zunanjih izvajalcev (A, B, C, D in E);
 • stroški prostovoljskega dela (A, B, D in E);
 • posredni (operativni) stroški (A, B, C, D in E);
 • povračila potnih stroškov povezanih z udeležbo na usposabljanjih (C in D).

Prijavni roki: 15. 5. 2023, 12. 2. 2024 in 12.2. 2025.

Več na povzetku.