You are currently viewing Javni razpis za financiranje projekta »E-oskrba na daljavo«

Javni razpis za financiranje projekta »E-oskrba na daljavo«

Predmet: financiranje storitev v okviru projekta “E-oskrba na daljavo” v podporo samostojnemu in varnemu bivanju na domu, prednostno za osebe, ki so bile vključene v operacijo “E-oskrba na domu” in druge polnoletne osebe, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma so starejše od 65 let in bivajo pretežni del dneva same in niso vključene v celodnevno obliko institucionalne oskrbe.

Upravičenci:

Prijavitelj na JR je lahko ponudnik e-oskrbe, ki ima pridobljeno dovoljenje za opravljanje socialnega servisa, ki vključuje tudi opravljanje storitev celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma ter poda izjavo, s katero v celoti prevzema odgovornost za neprekinjenost, učinkovitost, kakovost in varnost storitev e-oskrbe, ki jih bo zagotavljal. Ima zmogljivosti, ki omogočajo vključitev v zagotavljanje e-oskrbe v skladu s predmetnim JR za najmanj 5.400 oseb v času trajanja projekta.

Prijavitelj se za potrebe kandidiranja in izvajanja vsebin JR poveže v konzorcij, pri čemer je obvezni konzorcijski partner društvo oziroma zveza društev, ki deluje v skladu Zakonom o društvih in sicer na področju prostovoljskih aktivnosti v skladu z Zakonom o prostovoljstvu in na področju starejših, bolnih ali invalidnih oseb ali na področju medgeneracijskega sožitja.

Vrednost razpisanih sredstev je 4.000.000,00 EUR (570.000,00 v letu 2023) – Izbran bo prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk.

Prijavni rok: 8. 9. 2023 do 23.59.

Upravičeni stroški:

  • specifične vrste stroškov (mesečna naročnina; namestitev opreme in vzpostavitev priključka; stroški, povezani z informiranjem, izbiro in vključevanjem uporabnikov);
  • DDV;
  • stroški zunanjih izvajalcev.

Več na povezavi.