You are currently viewing Javni razpis Eksperimentalni projekti – celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike

Javni razpis Eksperimentalni projekti – celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike

Predmet: celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj s področja računalništva in informatike (RIN) v inovativnih oddelkih oz. skupinah na zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (VIZ).

Razdeljen je v naslednje tri sklope:

SKLOP 1: Transformacija poučevanja in učenja za življenje v digitalni dobi.

SKLOP 2: Celovit razvoj in preverjanje digitalnih kompetenc učečih se (učencev in dijakov).

SKLOP 3: Razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike učečih se.

Upravičenci: kot konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) prijavijo vrtci, osnovne šole, gimnazije, srednje poklicne in strokovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dijaški domovi, javni visokošolski zavodi, javni zavodi ter javni raziskovalni zavodi.

Zahtevano minimalno število partnerjev v konzorciju po posameznih sklopih:

 • Sklop 1: konzorcij sestavlja vsaj 40 VIZ in vsaj 4 institucije izmed naslednjih: javni visokošolski zavod, javni zavodi po 28. členu ZOFVI, javni raziskovalni zavodi.
 • Sklop 2: konzorcij sestavlja vsaj 20 VIZ in vsaj 2 instituciji izmed naslednjih: javni visokošolski zavod, javni zavodi, javni raziskovalni zavodi.
 • Sklop 3: konzorcij sestavlja vsaj 10 VIZ in vsaj 1 javni visokošolski zavod ali javni zavodi.

Zahtevano minimalno število vključenih inovativnih oddelkov oz. skupin po posameznih sklopih:

 • Sklop 1: vsaj 450 oddelkov oz. skupin iz VIZ v treh šolskih letih (od tega vsaj 370 za digitalne kompetence in vsaj 80 za temeljne vsebine RIN).
 • Sklop 2: vsaj 225 oddelkov oz. skupin iz VIZ v treh šolskih letih.
 • Sklop 3: vsaj 110 oddelkov oz. skupin iz VIZ v treh šolskih letih.

Osnovne informacije:

 • višina razpisanih sredstev je: 9 mio € do vključno leta 2026;
 • VIZ morajo prejeti vsaj 75 % celotne višine dodeljenih sredstev.
 • Aktivnosti projekta (upravičeni stroški) se začnejo izvajati od dneva izdaje sklepa o izboru, rok za zaključek aktivnosti projekta pa je do dne 30. 6. 2026.

Prijavni rok: 12. 7. in 27. 9. 2023 do 16.00.

Upravičeni stroški:

 1. Standardna lestvica stroška na enoto (SSE) za strošek osebja – zaposlene s polnim delovnim časom, na mesečni ravni.
 2. Stroški osebja po avtorski ali podjemni pogodbi, vključujejo storitve zunanjih izvajalcev, ki so vsebinsko potrebne za izvedbo projekta.
 3. Financiranje po pavšalni stopnji do 40 % neposrednih stroškov osebja.

Več v povzetku.