You are currently viewing Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig v obliki javnih demo lesenih objektov

Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig v obliki javnih demo lesenih objektov

Predmet: idejni projekti v fazi ideje, kar pomeni fazo do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ali že deloma izvedeni projekti gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov primernih za sofinanciranje.

Za promocijo javnih demo lesenih objektov za različne namene so primerni javni stanovanjski objekti, šole, vrtci, upravne stavbe, domovi za starejše občane, športni objekti, kulturni domovi ter mladinski centri, katerih lastniki so le osebe javnega prava.

Upravičenci: osebe javnega prava. To so samoupravne lokalne skupnosti, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski zavodi ter ostale osebe javnega prava.

Upravičeni stroški:

  • stroški izdelave projektne in druge dokumentacije po 39. členu Gradbenega zakona (GZ-1);
  • stroški pripravljalnih del ter stroški gradnje;
  • informiranje in obveščanje javnosti (do največ 10.000,00 EUR).

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov.

Minimalni znesek sofinanciranja: 100.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog: 26. 10. 2023.

Več v povzetku.