5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Predmet: podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti v okviru podukrepa Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP.

Upravičenci: Partnerstva za namen izvedbe pilotnega projekta/projekta EIP.

Pilotni projekt:

1. Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik: registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva ali vpisan v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom

2. Pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju: kmetijstva, živilstva ali gozdarstva.

3. Fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev.

Projekt EIP:

1. Kmetijsko gospodarstvo,

2. Pravna oseba, ki je vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti

3. Pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju: kmetijstva, živilstva ali gozdarstva.

Javna podpora znaša 100 % upravičenih stroškov.

Rok za oddajo vlog: 15. 2. 2023 do 14.00.

Več v povzetku.