10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Predmet javnega razpisa so individualne in kolektivne naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za:

  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
  • ureditev skladiščnih kapacitet,
  • ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
  • ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,
  • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in
  • nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.

Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko ob določenih pogojih poveča in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov naložbe.

Upravičeni stroški:

Do podpore so upravičeni stroški naložb in splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe.

Več v povzetku.